Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Našim zákazníkům nabízíme široké portfolio služeb – zámečnictví, kovoobrábění, sestavování montážních celků a další služby. Svěřujete nám své osobní údaje své, chceme, abyste při využívání našich služeb věděli, jakým způsobem informace používáme a jak chráníme vaše soukromí.
 
V zásadách ochrany osobních údajů je vysvětleno:
 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 • Jak tyto informace využíváme.
 • Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich aktualizace.
 • Jaké máte práva a jak je můžete uplatnit.

Je pro nás důležité, abyste porozuměli tomu, jak shromažďujeme a využíváme data.

Snažíme se, aby zásady byly co nejjednodušší. Pokud však něčemu nerozumíte či máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese kamila.balajkova@zakoturcin.cz.

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme, abychom mohli splnit účel smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, splnili zákonné povinnosti, které jsou Vám uloženy a my je pro Vás zajišťujeme. V neposlední řadě shromažďujeme data, které nám slouží k vylepšení námi poskytovaných služeb.

Shromažďujeme informace, které nám sdělíte, případně je doplníme daty z veřejných rejstříků. Informace, které shromažďujeme, jsou minimalizovány a neshromažďujeme tak zbytečná data. Informace, které shromažďujeme, přísně střežíme. Osobní údaje nepředáváme třetím osobám k marketingovým účelům.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, nám slouží k tomu, abychom Vám mohli poskytnout komplexní služby odpovídající vašim potřebám - jako například relevantní poradenství.

Když kontaktujete naši společnost, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či nových službách.

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

Transparentnost a volba

Lidé mají ve vztahu k soukromí různé obavy. Naším cílem je, aby bylo jasné, jaké informace shromažďujeme, a díky tomu jste měli racionálně možnost zvolit způsob, jakým budou využívány. Data, která shromažďujeme, jsou nezbytně nutná k plnění zákonných povinností a kvalitnímu plnění našich smluvních povinností. Žádná další data neuchováváme.

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Přístup k osobním údajům vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné, obchodní či právní účely.

Informace, které sdílíme my

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., jelikož jsme ve vztahu ke svým obchodním partnerům, vázáni mlčenlivostí, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

 • S vaším souhlasem - Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo naši společnost.
 • Z právních důvodů - Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:
  • dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy,
  • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
  • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,
  • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., našich klientů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Pokud se společnost ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným klientům oznámíme.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů

Správce, obchodní partneři, osoby zprostředkovávající a vykonávající pro správce obchody a služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce nemá v úmyslu prodávat osobní údaje třetím osobám. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Doba uložení osobních údajů

Správce uloží osobní údaje na dobu nezbytně nutnou. Můžete nás požádat o bližší informace uložení Vašich konkrétních osobních údajů.

Vaše osobní údaje nikomu neprodáváme!

Jaké máte práva a jak je můžete uplatnit

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený níže. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup.

Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • opíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Jak můžete svá práva uplatnit

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., Březnice 363, 760 01 Březnice, e-mailem: kamila.balajkova@zakoturcin.cz, telefonicky: 777 740 034.

Způsob poskytnutí informací

Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., Březnice 363, 760 01 Březnice, email: kamila.balajkova@zakoturcin.cz, telefon klientské linky: 777 740 034 , nebo osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

 • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.
 • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti ZAKO TURČÍN, spol. s r.o. a smluvní partnery, kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

Zabezpečení je ve všech našich službách na prvním místě.

Kdy tyto zásady ochrany soukromí platí

Naše zásady ochrany soukromí se vztahují na všechny služby nabízené společností ZAKO TURČÍN, spol. s r.o.

Soulad s předpisy a spolupráce s regulačními orgány

Dodržování zásad ochrany soukromí pravidelně kontrolujeme. Dodržujeme podmínky ochrany osobních údajů EU a ČR. Když obdržíme formální písemnou stížnost, budeme osobu, která ji podala, za účelem prošetření kontaktovat. K vyřešení všech stížností ohledně předání osobních údajů, které nelze vyřešit přímo s klienty, budeme spolupracovat s příslušnými regulačními orgány včetně místních orgánů pro ochranu osobních údajů. 

Změny

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů budou dostupné v naší kanceláři ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., Březnice 363, 760 01 Březnice, a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). Předchozí verze těchto zásad ochrany osobních údajů také uchováme v archivu, kde si je budete moci přečíst.

Poučení o ochraně osobních údajů

Výše uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Totožnost správce: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., se sídlem Březnice, Březnice 363, PSČ: 760 01, IČ: 652 78 925, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně C 23248 (výše jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce: ZAKO TURČÍN, spol. s r.o., Březnice 363, 760 01 Březnice, email: kamila.balajkova@zakoturcin.cz, telefon klientské linky: 777 740 034.

Klíčové cíle

 • Servis zákazníkům
 • Maximální kvalita
 • Dodání včas

Vyvíjíme velké úsilí zaměřené na splnění veškerých požadavků zákazníků – rozsah, objem, kvalita a termín dodání.

Máme kvalifikovaný a zkušený výrobní tým, dokážeme vyhotovit metrologické reporty na míru.

Výrobní kapacita 15.000 normohodin měsíčně.

promo video

 

Kontaktní formulář

*
*
*
*
Captcha